Văn phòng Đảng ủy phường

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
ĐT bàn Di động
1 Nguyễn Thị Thu Hoài VP ĐU   0904449141
2 Lê Phương Hồng CB Tổ chức ĐU   0988888393