Ủy ban kiểm tra đảng ủy phường

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
ĐT bàn Di động
1 Nguyễn Văn Chiến Chủ nhiệm UBKT 38774167 0912019097
2 Nguyễn Thị Ninh Phó Chủ nhiệm UBKT   0916160689
3 Phạm Khắc Văn Ủy viên 38711226 0983871622
4 Nguyễn Tử Y Ủy viên   0949293156
5 Phạm Thọ Khoa Ủy viên   01672792990