Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 16/09/2019 | 01:50  | Lượt xem: 0
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 38

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 09/09/2019 | 03:10  | Lượt xem: 1
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND- Tuần 37

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 04/09/2019 | 05:09  | Lượt xem: 0
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 36

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 29/08/2019 | 08:56  | Lượt xem: 1
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 35

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 19/08/2019 | 01:35  | Lượt xem: 6
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 34

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 13/08/2019 | 03:59  | Lượt xem: 7
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 33

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 05/08/2019 | 10:13  | Lượt xem: 12
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 32

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 23/07/2019 | 11:05  | Lượt xem: 11
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy_UBND Tuần 30

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 16/07/2019 | 10:02  | Lượt xem: 16
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 29

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 09/07/2019 | 08:07  | Lượt xem: 18
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU- UBND -Tuần 28

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 24/06/2019 | 04:09  | Lượt xem: 17
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 26

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 17/06/2019 | 03:09  | Lượt xem: 20
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 25

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 10/06/2019 | 05:11  | Lượt xem: 21
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 24

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 04/06/2019 | 11:27  | Lượt xem: 21
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 23

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 27/05/2019 | 09:01  | Lượt xem: 18
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy_UBND -Tuần 22

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 21/05/2019 | 10:06  | Lượt xem: 17
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 21

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 13/05/2019 | 06:32  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 20

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 09/05/2019 | 02:08  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 19

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 10/04/2019 | 02:12  | Lượt xem: 31
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND -Tuần 15

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 03/04/2019 | 06:01  | Lượt xem: 37
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 14