Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 19/02/2020 | 09:14  | Lượt xem: 5
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 8

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 10/02/2020 | 04:19  | Lượt xem: 9
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND - Tuần 7

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:46  | Lượt xem: 13
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 6

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:45  | Lượt xem: 14
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 5

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:44  | Lượt xem: 9
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 4

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:43  | Lượt xem: 7
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 3

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:42  | Lượt xem: 2
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND - Tuần 2

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:41  | Lượt xem: 2
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 1

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 26/12/2019 | 09:06  | Lượt xem: 19
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy- UBND -Tuần 52

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 17/12/2019 | 07:51  | Lượt xem: 25
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 51

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 10/12/2019 | 04:02  | Lượt xem: 17
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 50

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 05/12/2019 | 08:57  | Lượt xem: 29
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 49

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 05/12/2019 | 08:55  | Lượt xem: 23
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 48

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 20/11/2019 | 06:16  | Lượt xem: 35
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 47

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 12/11/2019 | 09:28  | Lượt xem: 26
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 46

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 05/11/2019 | 09:47  | Lượt xem: 19
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy UBND Tuần 45

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 28/10/2019 | 04:52  | Lượt xem: 21
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 44

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 14/10/2019 | 10:24  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy UBND Tuần 42

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 08/10/2019 | 05:22  | Lượt xem: 20
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 41

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 03/10/2019 | 01:59  | Lượt xem: 16
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 40