LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

STT

Họ và tên

Chức danh

Di động

Email công vụ

1

Phạm Thị Thanh Duyên

Cán bộ Chính sách

01242.489.007

phamthithanhduyen_longbien@hanoi.gov.vn

2

Phạm Thị Hiền

HĐ Chính sách

 

phamthihien_longbien@hanoi.gov.vn