hội nông dân

HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG THƯỢNG THANH

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt.

- Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, tổ chức, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống.  

2. Nhiệm vụ

- Tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, khơi dậy  và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự học tự lực tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

- Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của hội viên nông dân.

- Là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

- Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, đào tào, bồi dưỡng cán bộ hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới của đất nước.

- Tham gia xây dựng đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ảnh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân. Thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng mất dân chủ và tệ nạn xã hội.

II. THƯỜNG TRỰC HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG

* Đ/c  Nguyễn Việt Hùng - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội

- Email:  nguyenviethung_ptt_longbien@hanoi.gov.vn

- Điện thoại : 0985.371.586

* Đ/c Kiều Văn Vinh - Phó Chủ tịch Hội

- Email: kieuvanvinh_longbien@hanoi.gov.vn    

- Điện thoại : 0989.189.662

III. THÀNH TÍCH NỔI BẬT 

Từ khi chuyển thành phường đến nay, Hội Nông dân phường đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen :

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen năm 2006, 2007

2. Ban Chấp hành Hội Nông dân quận Long Biên tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân liên tục các năm từ 2004 - 2014.

3. Đảng ủy-UBND phường tặng nhiều giấy khen cho tập thể Hội Nông dân.