hội phụ nữ

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG THƯỢNG THANH

A. CHỨC NĂNG

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

B. NHIỆM VỤ

- Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tình thần của phụ nữ.

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em.

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  1. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ phường gồm 5 đồng chí trong đó có 01 Chủ tịch Hội,  01 Phó Chủ tịch Hội và 03 đồng chí Ủy viên BTV được phân công phụ trách theo các nhiệm vụ trọng tâm của hội.

2. Về tổ chức chi hội trực thuộc:

- Số lượng chi hội trực thuộc: 31 chi hội, trong đó có 28 chi hội tổ dân phố, 4 chi hội đặc thù (gồm 01 chi hội trường THCS, 01 chi hội chợ, 01 chi hội trường MN tư thục, 01 chi hội phụ nữ CQ phường).

- Tổng số hội viên: 2.801.

D. LÃNH ĐẠO HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG:

1. Đồng chí  Dương Thị Hồng – Chủ tịch
Điện thoại: 0913.068.626

Email:  duongthihong_longbien@hanoi.gov.vn

 

2. Đồng chí  Bùi Thị Luyến – Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0975.751.246

Email:  buithiluyen_longbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

Từ năm 2004 đến nay, Hội LHPN phường liên tục được Hội LHPN quận Long Biên công nhận là đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ