Hội cựu chiến binh

HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG THƯỢNG THANH

I. Chức năng:

Hội Cựu chiến binh phường Thượng Thanh có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh. Tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.

II. Nhiệm vụ:

1. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

2. Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Hội Cựu chiến binh.

3. Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia tổ chức, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào của địa phương.

4. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh.

6. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

7. Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

III. Cơ cấu tổ chức

Hội CCB phường Thượng Thanh tổng số hội viên có 853 hội viên, được sinh hoạt ở 28 chi hội thuộc tổ dân phố.

- Đảng viên có 365 đ/c. Nữ 198 đ/c.

- Số UV BCH có 17 đ/c

- Ban thường vụ có 5 đ/c được phân công như sau:

          1. Đ/c Chủ tịch hội phụ trách chung

          2. Đ/c Phó Chủ tịch hội phụ trách công tác tổ chức, kinh tế, kiểm tra

          3. 1 đ/c phụ trách về công tác tuyên giáo

              1 đ/c phụ trách về VHTT

              1 đ/c phụ trách về công tác thi đua khen thưởng

IV. Thường trực Hội CCB phường:

Thường trực Hội CCB phường Thượng Thanh có 2 đ/c: 1 đ/c Chủ tịch, 1 đ/c Phó Chủ tịch

1. Đ/c Đặng Hữu Khanh - Chủ tịch Hội

Email: danghuukhanh_longbien@hanoi.gov.vn

ĐT: 0982 065 757

2. Đ/c Bùi Văn Thuân - Phó Chủ tịch Hội

ĐT: 0982 173 663

V. Thành tích

Năm 2004 - 2005 đến 2014: Hội CCB trong sạch vững mạnh xuất sắc

Năm 2010: Được Công an thành phố tặng bằng khen về công tác phối hợp.

Năm 2011: Được UBND phường tặng giấy khen

Năm 2012: Được Hội CCB Thành phố tặng bằng khen.

Năm 2013: Được UBND quận tặng bằng khen tổng kết 15 năm thực hiện công tác phối hợp với CCB với công an

Năm 2014: Được Hội CCB quận tặng giấy khen Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.