danh sách khen thưởng

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2018

Ngày đăng 12/09/2018 | 11:23  | Lượt xem: 5
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2018

Ngày đăng 06/08/2018 | 11:14  | Lượt xem: 37
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2018

Ngày đăng 02/08/2018 | 02:47  | Lượt xem: 23
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2018

Ngày đăng 21/05/2018 | 12:27  | Lượt xem: 67
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 11:56  | Lượt xem: 62
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội NNCĐ Da cam nhiệm kỳ 2013-2018

Ngày đăng 29/03/2018 | 03:18  | Lượt xem: 69
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây .

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Lao động hợp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 02/2018

Ngày đăng 09/03/2018 | 03:57  | Lượt xem: 94
Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Lao động hợp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 02/2018

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Lao động hợp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2018

Ngày đăng 06/02/2018 | 02:21  | Lượt xem: 87
Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Lao động hợp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2018

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác thu thuế, quỹ năm 2017

Ngày đăng 06/02/2018 | 02:18  | Lượt xem: 61
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác thu thuế, quỹ năm 2017

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Lao động hợp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 12/2017

Ngày đăng 06/02/2018 | 02:15  | Lượt xem: 66
Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Lao động hợp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 12/2017

Khen thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2017, Biểu dương khen thưởng gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Ngày đăng 06/02/2018 | 02:12  | Lượt xem: 71
Khen thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2017, Biểu dương khen thưởng gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Về việc khen thưởng Tổ dân phố đạt tiêu chí Tổ dân phố Văn hóa năm 2017, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

Ngày đăng 06/02/2018 | 02:10  | Lượt xem: 43
Về việc khen thưởng Tổ dân phố đạt tiêu chí Tổ dân phố Văn hóa năm 2017, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

Về việc khen thưởng Cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017

Ngày đăng 12/01/2018 | 08:53  | Lượt xem: 76
Về việc khen thưởng Cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017

Về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017

Ngày đăng 12/01/2018 | 08:57  | Lượt xem: 67
Về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác hội Phụ nữ năm 2017

Ngày đăng 05/12/2017 | 02:26  | Lượt xem: 44
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác hội Phụ nữ năm 2017

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017

Ngày đăng 05/12/2017 | 02:28  | Lượt xem: 55
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017

Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Thượng Thanh

Ngày đăng 05/12/2017 | 02:30  | Lượt xem: 58
Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Thượng Thanh

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Lao động hợp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2017

Ngày đăng 05/12/2017 | 02:33  | Lượt xem: 58
Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Lao động hợp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2017

Về việc khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội CTĐ năm 2017

Ngày đăng 28/11/2017 | 05:41  | Lượt xem: 37
Về việc khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội CCB năm 2017

Về việc khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội Cựu TNXP năm 2017

Ngày đăng 28/11/2017 | 05:44  | Lượt xem: 47
Về việc khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội CCB năm 2017