chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
175/BC-UBND Báo cáo Kết quả các nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2016 31/05/2016
195/TB-UBND TB các nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2016 29/04/2016
135/BC-UBND BC Kết quả các nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2016 29/04/2016
87/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBP tháng 03/2016 30/03/2016
114/TB-UBND Thông báo các nhiệm vụ trọng tâm UBP tháng 04/2016 30/03/2016
72/TB-UBND Thông báo các nhiệm vụ trọng tâm UBP tháng 03/2016 29/02/2016
54/BC-UBND Báo cáo kết quả các nhiệm vụ trọng tâm UBP tháng 02/2016 29/02/2016
28/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBP tháng 01/2016 30/01/2016
43/TB-UBND Thông báo các nhiệm vụ trọng tâm UBP tháng 02/2016 30/01/2016
42-NQ/ĐU Nghị quyết về việc lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác Văn thư-Lưu trữ 18/01/2016
41-NQ/ĐU Nghị quyết đẩy mạnh công tác CCHC trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, thực hiện mô hình cơ quan điện tử 18/01/2016
40-NQ/ĐU Nghị quyết chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình Cơ quan điện tử cấp phường, mô hình hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả năm 2016 18/01/2016
743/TB-UBND Thông báo các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2016 31/12/2015
445/BC-UBND Báo cáo kết quả các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2015 31/12/2015
676/Tb-UBND Thông báo các nhiệm vụ trọng tâm UBND phường tháng 12/2015 01/12/2015
404/BC-UBND Báo cáo kết quả các nhiệm vụ trọng tâm UBND phường tháng 11/2015 01/12/2015
586/TB-UBND Thông báo các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2015 30/10/2015
358/BC-UBND Báo cáo kết quả các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2015 30/10/2015
520/TB-UBND Thông báo các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2015 30/09/2015
312/BC-UBND Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2015 30/09/2015