chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
98/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018 30/03/2018
87/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2018 30/03/2018
71/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 28/02/2018
59/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 28/02/2018
185-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 27/02/2018
61/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018 30/01/2018
32/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018 30/01/2018
184-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 02/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 29/01/2018
204/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 30/12/2017
485/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 30/12/2017
173-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 01/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/12/2017
198/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 30/11/2017
451/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 30/11/2017
170-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/11/2017
187/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 30/10/2017
409/BC-UBND BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 30/10/2017
164-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 11/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 27/10/2017
173/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017 30/09/2017
361/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 09/2017 30/09/2017
159-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 10/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/09/2017