chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
164/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 09 31/08/2018
292/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 08 31/08/2018
210-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 9/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 30/08/2018
150/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 08 30/07/2018
258/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 07 30/07/2018
203-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 26/07/2018
136/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 07 30/06/2018
227/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 30/06/2018
202-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 7/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 26/06/2018
200/BC-UBND BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 20/06/2018
121/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 31/05/2018
172/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 31/05/2018
200-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 6/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 24/05/2018
102/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 28/04/2018
138/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 04 28/04/2018
195-NQ/ĐU Về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 5/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 26/04/2018
98/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018 30/03/2018
87/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2018 30/03/2018
189-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 4/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 28/03/2018
71/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 28/02/2018