bài viết chuyên sâu

Phường Thượng Thanh thực hiện sát nhập tổ dân phố, góp phần tinh giảm bộ máy chính quyền
Ngày đăng 19/10/2019 | 15:45  | Lượt xem: 47

Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị phường, UBND phường Thượng Thanh đã xây dựng đề án, thực hiện việc sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Phường Thượng Thanh nằm phía Tây Bắc quận Long Biên, được thành lập theo Nghị định số 132/2003/NĐ-CP ngày 6/11/2003 của Chính Phủ trên cơ sở toàn bộ xã Thượng Thanh cũ và tiếp nhận thêm một số cụm dân cư của phường Đức Giang, Ngọc Lâm. Trên địa bàn phường hiện nay có 6.869 hộ và 28.218 nhân khẩu, diện tích tự nhiên: 458,55 ha. Khi thành lập, phường có 31 tổ dân phố được phân bố tại 7 cụm (cụm Gia Quất, cụm Thượng Cát, cụm Thủy Văn, cụm Đức Hòa, cụm Xóm Lò, cụm Thanh Am, cụm tập thể 16, 29, 30). Thực hiện chủ trương sáp nhập tổ dân phố theo Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố” Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” năm 2016 phường đã thực hiện sáp nhập 6 tổ dân phố thành 3 tổ, số tổ dân phố sau sáp nhập còn 28 tổ.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp, Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên”, Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND quận Long Biên về thực hiện Đề án án số 15- ĐA/QU ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ quận ủy; sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn quận theo Thông tư  số 14/2018/TT-BNVcủa Bộ Nội vụ, trong đó giao cho phường Thượng Thanh là đơn vị làm điểm của quận trong việc thực hiện sáp nhập tổ dân phố và sắp xếp các chức danh cán bộ không chuyên trách phường, tổ dân phố. Đảng ủy - UBND phường đã thực hiện khảo sát thực trạng các tổ dân phố trên địa bàn phường về vị trí địa lý, quy mô dân số, cơ sở hạ tầng, phong tục tập quán, các điều kiện tự nhiên xã hội khác và dự báo tình hình phát triển của địa phương, qua khảo sát hiện trạng trên địa bàn phường có 01 tổ dân phố đạt tiêu chí quy mô số hộ gia đình theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội (trên 450 hộ đối với Tổ dân phố), 27 tổ dân phố có quy mô dưới 450 hộ dân.

Trên cơ sở các tiêu trí theo yêu cầu về quy mô, tổ chức của tổ dân phố và tình hình thực tế của địa phương, UBND phường đã đưa ra nguyên tắc thực hiện sáp nhập tổ dân phố nhằm đảm bảo việc sáp nhập tổ dân phố nhỏ thành tổ dân phố có quy mô lớn hơn để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, chất lượng hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn phường. Việc sáp nhập cũng được tính toán đến các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, quy mô dân số, điều kiện hạ tầng cơ sở, mặt bằng dân trí, phong  tục tập quán của cộng đồng dân cư tại khu vực các tổ dân phố gắn với dự báo tình hình phát triển về hạ tàng cơ sở, gia tăng dân số cơ học và các điều kiện khác, đối với một số tổ dân phố có điều kiện đặc thù có thể giữ nguyên để ổn định tình hình dân cư đồng thời phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình, được sự đồng thuận của nhân dân theo quy định, không gây xáo trộn,  giảm thiểu việc đính chính giấy tờ hành chính có liên quan đến địa chỉ của nhân dân.

Từ việc xác đình rõ mục tiêu, nguyên tắc khi sáp nhập, UBND phường đã xây dựng Đề án trong đó nêu rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết, mục đích, nguyên tắc và phương án sáp nhập, cụ thể giữ nguyên 05 tổ dân phố và sáp nhập 23 tổ dân phố thành 11 tổ dân phố, như vậy sau sáp nhập UBND phường Thượng Thanh dự kiến có 16 tổ dân phố, giảm 12 tổ so với hiện tại.

Để Đề án có tính khả thi, UBND phường đã nghiêm túc triển khai 5 bước theo quy trình sáp nhập tổ dân phố, đặc biệt dự thảo Đề án được làm rất kỹ, từ việc xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy phường; ý kiến của cán bộ chủ chốt các tổ dân phố, điều chỉnh, xin ý kiến phòng ban chuyên môn quận trước khi ban hành và tổ chức quán triệt đến cấp ủy chi bộ, cán bộ lãnh đạo và các chi hội đoàn thể tổ dân phố cũng như xin ý kiến của nhân dân do vậy khi Đề án triển khai đã nhận sự đồng thuận của nhân dân. Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 03/10/2019, UBND phường Thượng Thanh đã tổ chức 23 hội nghị lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình của các tổ dân phố về việc thực hiện Đề án sáp nhập. Kết quả lấy ý kiến cử tri các tổ dân phố trong diện sáp nhập đều đạt trên 60%; tại tổ dân phố số 04 và tổ 30, kết quả lấy ý kiến cử tri đạt tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối 100%; các tổ dân phố còn lại kết quả lấy ý kiến đạt từ 61,6 - 97,3%. Sau khi xin ý kiến nhân dân, UBND phường đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Đảng ủy phường, trình HĐND phường và báo cáo UBND quận để trình HĐND  - UBND thành phố ra quyết định phê chuẩn.

Có thể nói công tác triển khai sáp nhập tổ dân phố được Đảng ủy - UBND phường Thượng Thanh thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, hợp tình, hợp lý do vậy đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Việc sáp nhập tổ dân phố với quy mô lớn hơn sẽ làm tăng số lượng đảng viên và nguồn cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có năng lực để bố trí vào các chức danh không chuyên trách tại tổ dân phố. Ðồng thời việc sáp nhập, tăng quy mô hộ sẽ nâng cao chất lượng các phong trào tại tổ dân phố như: các hoạt động quản lý di tích, lễ hội tại địa phương, các hoạt động phát triển sản xuất, vệ sinh môi trường, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… từ đó thắt chặt tình đoàn kết của nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, cũng thuận lợi hơn trong việc huy động các nguồn lực, các khoản đóng góp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và hoạt động của tổ dân phố. Tuy nhiên, việc sáp nhập cũng không tránh khỏi có những thay đổi làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, đặc biệt là điều chỉnh các thủ tục hành chính như giấy tờ liên quan đến hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Vì vậy, sau khi có UBND phường sẽ tiếp tục có ý kiến với UBND quận và các phòng Ban chuyên môn quận quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ cho nhân dân việc đính chính các giấy tờ, hộ khẩu sau sáp nhập.

Với sự quyết tâm của Đảng ủy, UBND và toàn thể nhân dân phường Thượng Thanh, công tác triển khai, thực hiện Đề án sáp nhập tổ dân phố của phường đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đạt kết quả tốt được các cấp ghi nhận, Thượng Thanh cũng là đơn vị đầu tiên của quận Long Biên hoàn thành sớm nhất việc thực hiện Đề án sáp nhập tổ dân phố.