bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động năm 2019 của HĐND phường Thượng Thanh
Ngày đăng 09/01/2020 | 11:31  | Lượt xem: 36

Luôn gần dân, sát dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đề xuất kịp thời với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nên các hoạt động của HĐND phường Thượng Thanh đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, Thường trực HĐND, các ban của HĐND cũng như các đại biểu HĐND phường Thượng Thanh đã có nhiều có gắng, nỗ lực, trong thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động của HĐND phường luôn bám sát kế hoạch, chương trình đề ra và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Năm 2019, công tác giám sát được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo và tiến hành theo chương trình đã được HĐND thông qua.

Ngay sau các kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân phường đã tập trung hoàn thiện Nghị quyết kỳ họp, chỉ đạo niêm yết công khai, gửi Nghị quyết đến lãnh đạo, các đoàn thể chính trị xã hội, đại biểu hội đồng nhân dân và các tổ dân phố để phổ biến đến các cử tri và toàn thể nhân dân trong toàn phường. Hàng tháng,Thường trực HĐND phường đều dự các hội nghị giao ban của lãnh đạo UBND với cán bộ chuyên  môn, các tổ dân phố để nắm bắt tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn. Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường đã phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ, các đoàn thể tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách đúng quy định.

Trong năm 2019, Thường trực HĐND phường đã phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ phường thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch về quy chế phối hợp trong chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp HĐND, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri; phối hợp giải quyết tốt những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND phường. Duy trì hoạt động giao ban giữa Thường trực HĐND với các Ban HĐND phường, từ đó đánh giá kết quả hoạt động tháng trước và nắm bắt tình hình hoạt động của các Ban HĐND, những vấn đề đại biểu HĐND quan tâm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng sau. Thông qua hội nghị giao ban, ban hành thông báo kết luận giao cho Thường trực UBND phường tiếp thu, giải trình, đồng thời tiếp tục chỉ đạo giải quyết những vấn đề mà Thường trực HĐND phường kết luận. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực khai thác cổng giao tiếp điện tử của quận Long Biên để phục vụ có hiệu quả hoạt động của HĐND phường.

Công tác tổ chức kỳ họp của HĐND phường tiếp tục được đổi mới, cải tiến theo hướng thiết thực, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những nhiệm vụ quan trọng của phường, Thường trực HĐND phường đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ phường tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch của Thường trực HĐND Quận. Các kỳ họp HĐND phường được thông báo công khai và mời đại diện cử tri các đơn vị bầu cử tham dự để theo dõi, giám sát. Đại biểu HĐND đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, dân chủ, xây dựng trong việc giám sát các báo cáo, thảo luận tích cực vào các tờ trình; tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề nội cộm, bức xúc đang được cử tri quan tâm. Tổ chức tốt các kỳ họp theo quy định và kỳ họp bất thường. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND đã thông báo kết quả kỳ họp tới cử tri và đôn đốc UBND triển khai kịp thời các Nghị quyết của kỳ họp, đảm bảo đúng trọng tâm và hiệu quả.

Kỳ họp thứ IX, HĐND phường

Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND phường được thực hiện theo quy định của pháp luật. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri được thông báo công khai để cử tri biết và đến dự. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng chính đáng đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Công tác tiếp dân được HĐND thực hiện nghiêm túc và đổi mới, duy trì lịch trực tại vào thứ 2 hàng tuần tại trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường. Thông qua hoạt động tiếp công dân, đại biểu HĐND phường đã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, hướng dẫn công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Các đại biểu HĐND ở từng đơn vị bầu cử tích cực phối hợp cùng tổ dân phố ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị bầu cử tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy ước cộng đồng của tổ dân phố, thực hiện nghị quyết hội nghị nhân dân năm 2019, Nghị quyết các kỳ họp HĐND phường. phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri trong đơn vị bầu cử với HĐND, UBND phường để giải quyết. Tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, kỳ họp của HĐND, dự họp tại tổ dân phố trong đơn vị bầu cử

Về hoạt động khảo sát, giám sátBám sát nghị quyết của HĐND phường về chương trình giám sát năm 2019, HĐND phường tăng cường giám sát qua hình thức chất vấn, trả lời chất vấn ở các kỳ họp. Tại các kỳ họp trong năm của HĐND phường đều bố trí thời gian chất vấn. Trước mỗi kỳ họp HĐND, các Ban HĐND phường tiến hành xem xét thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng và báo cáo tài chính làm cơ sở để đại biểu HĐND phường xem xét thảo luận quyết nghị tại kỳ họp. Năm 2019, thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban HĐND phường tổ chức khảo sát và giám sát toàn diện các lĩnh vực. Cụ thể : Thường trực HDND phường thực hiện 04 buổi khảo sát: Khảo sát về công tác TTĐT, VSMT trước và sau tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019; Khảo sát TTVH-TT phường, các nhà văn hóa tổ dân phố  và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường; Khảo sát các dự án trên địa bàn phường và việc thực hiện kết luận 316 của Sở tài nguyên môi trường; 03 cuộc giám sát chuyên đề: Giám sát UBND phường về công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ VII-HĐND phường; Giám sát công tác quản lý và sử dụng tài sản công đối với TTVH – TT phường, các nhà văn hóa tổ dân phố và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường; Giám sát UBND phường về công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2019.

Thường trực HĐND phường giám sát công tác quản lý tài sản công tại nhà văn hóa tổ 3

Ban Kinh tế - xã hội xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, tái giám sát 05 cuộc : Giám sát UBND phường về công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; Giám sát UBND phường về việc chi trả chế độ chính sách cho người có công; Giám sát tổ dân phố 14 về thực hiện công khai thu, chi các loại quỹ;Tái giám sát đối với UBND phường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; Tái giám sát về công tác TTĐT, VSMT cụm tổ dân phố 21, 22 và 31.

Ban Kinh tế xã hội HĐND tái giám sát công tác QLNN về vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban Pháp chế và tổ chức 03 cuộc khảo sát lấy phiếu ý kiến của công dân tại bộ phận một cửa; Khảo sát công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn phường; Giám sát chuyên đề công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Tái giám sát đối với UBND phường về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tái giám sát công tác TTXD trên địa bàn phường.

Ban Pháp chế HĐND giám sát công tác TTXD

Các hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND phường trong năm 2019 đã thực hiện đúng luật, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ nên cơ bản đạt hiệu quả tốt. Kết quả hoạt động năm 2019 Ban Kinh tế xã hội được đánh giá xếp thứ 1/14, Ban Pháp chế xếp thứ 4/14 phường.

Luôn gần dân, sát dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đề xuất kịp thời với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nên các hoạt động của HĐND phường Thượng Thanh đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ và nhân dân trên địa bàn và đó là động lực để Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm cố gắng, nỗ lực, không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân tin tưởng giao phó.