bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ phường Thượng Thanh
Ngày đăng 20/06/2019 | 08:33  | Lượt xem: 59

Năm 2019 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, được Đảng ủy phường xác định là năm tập trung, quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong cả nhiệm kỳ. Vì vậy, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tiếp tục được đề cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thượng Thanh.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Thượng Thanh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ngay từ đầu tháng 01/2019, UBKT Đảng ủy đã tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy ủy năm 2019 với nội dung sát tình hình của đảng bộ, bổ sung thêm một số nội dung mới theo hướng dẫn của UBKT Quận ủy như: Công tác chuẩn bị Đại hội; thực hiện Quy định 109-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy đã trở thành căn cứ để chỉ đạo, định hướng công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ trực thuộc.

Trong 06 tháng nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch đề ra, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ đã đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Quận ủy đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ trong việc phân công nhiệm vụ và quản lý đảng viên trong chi bộ đối với 04 tổ chức đảng, Đảng ủy kiểm tra 02 cuộc đối với 06 chi bộ (vượt 03 chi bộ so với kế hoạch). UBKT Đảng ủy tiến hành 01 cuộc kiểm tra đối với 04 chi bộ (vượt 02 chi bộ so với kế hoạch), giám sát 01 cuộc đối với 03 chi bộ, 03 đảng viên (vượt 01 chi bbộ và 01 đảng viên). Qua kiểm tra, kịp thời nhắc nhở một số tập thể cấp ủy và cá nhân đảng viên còn hạn chế trong công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên, nhắc nhở trong công tác quản lý tài chính Đảng.

Ngoài triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát cụ thể, các đồng chí ủy viên UBKT Đảng ủy tiếp tục tăng cường theo dõi địa bàn được phân công phụ trách, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong theo dõi nắm tình hình, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cấp ủy các chi bộ trực thuộc, mở rộng các kênh thông tin nắm tình hình; gắn trách nhiệm của cán bộ được phân công với diễn biến tình hình tại chi bộ. Đảng ủy  tổ chức hội nghị hướng dẫn cấp ủy các chi bộ trực thuộc về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ.

Với sự quan tâm, nỗ lực của các cấp ủy, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ đã đạt được một số kết quả: 40/40 chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 (đạt 100%), đã có 10/40 chi bộ chủ động thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đảm bảo chất lượng về nội dung cũng như hồ sơ.

Có thể nói 06 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ trong toàn Đảng bộ phường Thượng Thanh được triển khai thực hiện toàn diện, đầy đủ, có trọng tâm, phù hợp với tình hình Đảng bộ, chi bộ. Đã chủ động thực hiện vượt kế hoạch. Quy trình kiểm tra, giám sát đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch đề ra, kịp thời kết luận những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ ra các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; chấn chỉnh hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở các chi bộ. Các trường hợp vi phạm kỷ luật đảng được xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định. Đôi ngũ nhân sự làm công tác kiểm tra ngày càng nâng cao về chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch.

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm sâu sát của UBKT Quận ủy, sự quyết liệt của các cấp ủy, UBKT Đảng ủy và nỗ lực của cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra từ phường đến các chi bộ. Nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của Đảng bộ còn nặng nề, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần tiếp tục được quan tâm và tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của Cấp ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đề ra trong 06 tháng cuối năm 2019.

2. UBKT Đảng và cơ sở triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung theo dõi việc thực hiện kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát đã thực hiện trong 06 tháng đầu năm; thực hiện hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát đề ra trong 06 tháng cuối năm 2019. Tăng cường nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Kịp thời phát hiện, xem xét và đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xử lý kỷ luật những đảng viên có vi phạm.

3. UBKT Đảng ủy tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cho các cấp ủy chi bộ. Thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời định hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ.