bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phường Thượng Thanh năm 2019
Ngày đăng 20/05/2019 | 16:20  | Lượt xem: 111

Năm 2018, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tại phường Thượng Thanh đã góp phần tích cực trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, đổi mới phong cách lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động. Những nội dung thực hiện dân chủ đã được coi trọng thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2019, Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo nhằm tiếp tục thực hiện tốt QCDC ở cơ sở.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã xây dựng Chương trình công tác số 08-Ctr/ĐU, ngày 03/01/2019 của Đảng ủy; Kế hoạch số 116-KH/ĐU ngày 11/01/2019 của Đảng ủy về thực hiện Chương trình 01của Quận ủy; Kế hoạch số 120-KH/ĐU ngày 28/01/2019 của Đảng ủy về việc thực hiện công tác dân vận năm 2019; Chương trình 09-CTr/BCĐ ngày 31/01/2019 của Ban chỉ đạo phường về việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019; Kế hoạch số 01-KH/KDV-UBND ngày 25/02/2019 về việc phối hợp giữa khối dân vận Đảng ủy và UBND phường thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. MTTQ và các đoàn thể xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2019. Người đứng đầu trong Đảng ủy - HĐND -–UBND - UB MTTQ, các đoàn thể luôn xác định vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện QCDC trong toàn phường; bản thân gương mẫu trong thực hiện Luật, QCDC ở cơ sở trong công việc hàng ngày đồng thời chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực thi công vụ luôn gắn với thực hiện QCDC. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC phường được kiện toàn kịp thời, duy trì nền nếp hoạt động theo đúng quy chế đã ban hành.

Phường đã thực hiện tốt việc công khai tài chính ngân sách phường theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016; Thông tư 61/2017/TT-BTC, ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, 2019; việc sử dụng các loại quỹ; việc thu phí, lệ phí; chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất; các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính; các dự án công trình đầu tư, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phường đã thực hiện niêm yết tại trụ sở HĐND, UBND phường và các tổ dân phố, công khai tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Những nội dung nhân dân chưa rõ hoặc bức xúc được đối thoại trả lời trực tiếp tại hội nghị (như việc cấp GCN QSD đất tại tổ dân phố số 30; việc thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường ngõ 96 phố Thượng Thanh, GPMB thực hiện dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh).

Việc thực hiện nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp được thực hiện tốt, bảo đảm đúng quy trình. Đối với việc nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định như: Bầu tổ trưởng, tổ phó dân phố, thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng được thực hiện bảo đảm đúng quy trình hướng dẫn. Sau khi thực hiện các bước tại tổ dân phố khu dân cư, các tổ dân phố gửi các văn bản lên UBND, UBMTTQ phường để thẩm định và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền, những nội dung thuộc thẩm quyền cấp trên UBND phường báo cáo và chuyển hồ sơ theo quy định.

Việc thực hiện các nội dung nêu trên được nhân dân giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoặc thực hiện việc giám sát thông qua khiếu nại tố cáo, kiến nghị với tổ chức có thẩm quyền, kiến nghị qua MTTQ, các tổ chức thành viên của MTTQ. Việc giám sát của nhân dân còn được thông qua hộp thư góp ý đặt tại trụ sở UBND phường, có sổ theo dõi cập nhật các ý kiến của nhân dân hoặc phản ánh qua Tổ trưởng dân phố, Bí thư chi bộ, đại biểu HĐND phường. Các nội dung phản ánh, kiến nghị, đơn thư đều được chuyển đến UBND để xem xét, nghiên cứu, giải quyết trả lời theo thẩm quyền quy định, các nội dung vượt thẩm quyền UBND phường báo cáo, hướng dẫn chuyển đến cơ quan cấp trên để xem xét giải quyết.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phường thực hiện 06 QCDC trong các lĩnh vực do quận ban hành đã được tập trung và quan tâm thực hiện đến từng quy chế, thể hiện từng nội dung, công việc, thời gian triển khai. Hiệu quả rõ nét từ việc triển khai đến tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, sát với tình hình địa phương, những nhiệm vụ trọng tâm của phường được bám sát gắn chặt chẽ với 06 quy chế dân chủ của quận góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Nhận thức của nhân dân về thực hiện QCDC trong các loại hình mới đã chuyển biến rõ nét, kết quả giải quyết của cơ quan thẩm quyền bảo đảm kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân. Việc triển khai thực hiện các quy chế được sự quan tâm và đồng tình ủng hộ của nhân dân, nhất là đối với QCDC trong công tác (quản lý TTXD, cấp GCN quyền SDĐ, TTĐT).

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư cộng đồng được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong việc giám sát hoạt động của HĐND, UBND, các dự án triển khai trên địa bàn phường.

Việc thực hiện dân chủ tại cơ quan phường theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ cũng được thực hiện nghiêm túc. Công đoàn phường đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức theo hướng dẫn liên tịch của UBND và Liên đoàn lao động quận; rà soát xây dựng chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác năm; xin ý kiến đóng góp dân chủ của cán bộ công chức người lao động cơ quan về nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, kế hoạch phát triển KTXH-ANQP hàng năm, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, tuyên truyền đoàn viên người lao động thi đua thực hiện chủ đề năm 2018, 2019 và thực hiện bộ quy tắc ứng xử do thành phố ban hành; công khai đánh giá xếp loại cán bộ, công chức hàng tháng, cả năm theo đúng quy định.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, để QCDC trong cơ quan thật sự có chiều sâu, là nơi tập trung trí tuệ của cán bộ công chức, viên chức góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, Đảng ủy phường đề ra các nhiệm vụ: Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện QCDC; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác năm; đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai, quán triệt thực hiện QCDC trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua những hình thức đa dạng phong phú; thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (Khoá XII); nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể và cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC ở các đơn vị, tổ dân phố trên địa bàn phường theo chương trình, kế hoạch; kịp thời động viên khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt QCDC đồng thời phê bình các đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt.